Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Retningslinjer for anvisning af pladser

Esbjerg Kommune har fastlagt disse retningslinjer for, hvordan vi anviser pladser i dagtilbud. Dit barn vil få tilbudt en plads, når det står for tur til en plads. Det vil sige efter anciennitet på ventelisten.

Dette er de gældende regler:

 • Der er én venteliste pr. opskrivningsdistrikt.
 • Barnets opskrivningsdato på ventelisten er barnets anciennitetsdato.
 • Forældre har mulighed for at skrive barnet på venteliste til ét opskrivningsdistrikt og har desuden mulighed for at tilkendegive et ubegrænset antal ønsker om konkrete daginstitutioner eller enheder i opskrivningsdistriktet.
 • Uanset om forældre har ønsket ét eller flere dagtilbud har barnet samme anciennitet til alle daginstitutioner og enheder i opskrivningsdistriktet.
 • Forældre til 0-2 årige børn har desuden mulighed for at tilkendegive, om der ønskes dagpleje eller 0-2 års enhed i en daginstitution eller begge dele.
 • Opskrivning sker via www.minpladsanvisning.dk
 • Pladsanvisningen forsøger så vidt det er muligt at imødekomme de indgivne ønsker, men ikke alle forældre kan få deres ønsker opfyldt.
 • Hvis et ønske om en konkret daginstitution eller enhed ikke kan imødekommes, forsøger Pladsanvisningen at tilbyde en plads i en anden daginstitution eller enhed i opskrivningsdistriktet. Hvis der ikke er ledige pladser i opskrivningsdistriktet, tilstræbes det at tilbyde en plads indenfor garantidistriktet.
 • Forældre har ret til at lade barnet blive stående på ventelisten i opskrivningsdistriktet med ønsker om konkrete daginstitutioner eller enheder, selvom barnet har fået en anden plads end den ønskede. Barnet opretholder sin anciennitetsdato på ventelisten.
 • Børn, der har søskende i en daginstitution eller dagpleje kan få søskendefordel, hvis der er en ledig plads i dagtilbuddet. Det betyder, at søskende kan få tilbudt plads før andre børn på ventelisten, også selvom de har en lavere anciennitet. Barnet skal være skrevet på venteliste mindst et halvt år før søskendefordelen træder i kraft, af hensyn til fordeling af pladser til børn på ventelisten. Det søskendebarn, der har den højeste anciennitet, får tilbudt den første ledige plads. Forældre skal tage imod en ledig plads 3 måneder før eller efter barnet har behov for plads. Afslås tilbuddet, mistes søskendefordelen, og barnet står på ventelisten på lige fod med andre børn, der ønsker plads i dagtilbuddet. Søskendebørn skal være indmeldt mindst 3 samtidige måneder.
 • Hvis barnet har fået den ønskede plads, slettes barnet af ventelisten, og forældre kan derefter på ny opskrive barnet på ventelisten, hvis der ønskes overflytning til en anden enhed eller daginstitution. Den nye opskrivning sker med ny anciennitetsdato.
 • Hvis forældre ændrer deres ønsker efter opskrivning på ventelisten til et opskrivningsdistrikt, gælder det, at hvis det ændrede ønske er indenfor det samme opskrivningsdistrikt, bevares anciennitetsdatoen. Hvis ønsket er indenfor et andet opskrivningsdistrikt, sker opskrivningen med en ny anciennitetsdato.
 • Med henblik på at kunne imødekomme tilflytteres pasningsbehov, tilbydes tilflyttere plads hurtigst muligt og senest en måned efter opskrivningsdatoen. Reglen for tilflytteres anciennitet og opskrivningsreglerne er derudover de samme som for herboende.
 • For 0-2 årige, der er optaget i en 0-2 års enhed i en daginstitution, gælder det at de automatisk overflyttes til en 3-5 års-plads (børnehaven) i daginstitutionen fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Overgangen sker i et samarbejde imellem daginstitutionen og forældrene.
 • Der skal betales takst for en 0-2 års plads samt evt. betaling for frokostordning frem til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Se hvilke daginstitutioner der har frokostordning.
 • For 0-2 årige, der går i dagpleje, skal man som forældre ikke skrive sit barn på ventelisten til en børnehaveplads (3-5 år) i en daginstitution. Barnet er allerede indskrevet i et opskrivningsdistrikt, og vil derfor automatisk, når barnet er tre år +/- to mdr., blive tilbudt en plads i en daginstitution i det opskrivningsdistrikt, hvor barnet bor. Hvis man som forælder ønsker en plads i et andet opskrivningsdistrikt, eller har ønsker om en bestemt enhed eller daginstitution indenfor et opskrivningsdistrikt, skal man tilkendegive dette via www.minpladsanvisning.dk. Dette valg skal foretages senest, når barnet fylder to år.
 • Hvis forældrene fravælger en tilbudt plads i en daginstitution, meldes barnet automatisk ud af dagplejen med en måneds varsel, dog tidligst ved det fyldte 3. år.
 • Børn med særlige behov vurderes individuelt og er ikke omfattet af de generelle ventelisteregler, hvilket betyder at de kan gå forud for børn på ventelisten. I alle kommunale og selvejende dagtilbud er der pladser til børn med særlige behov, og i samarbejde med forældre og dagtilbuddet aftales det, hvorledes barnets behov bedst tilgodeses, og hvilket dagtilbud der er bedst egnet og har den fornødne kapacitet. På kommunens hjemmeside kan du læse mere om børn med særlige behov.

  Godkendt af Byrådet den 16.09.2019